پروژه‌های توسعه محصولات جدید

 • Pre Design Activityفعالیت‌های پیش‌طراحی

  انجام امکان سنجی، مهندسی صنعتی، اجرای QFD و تدوین پورتفولیو محصول، تدوین مشخصات مهم محصول PDS، تدوین برنامه زمانبندی، آنالیز قیمت و در نهایت تدوین طرح تجاری BPبرای محصول جدید برای مشتری.
 • Concept Designطراحی مفهومی محصول

  این سرویس بر اساس پرتفلیو محصول و با رعایت تمام الزامات خروجی از فعالیت های پیش طراحی انجام میشود این فاز با مستندات طرح تجاری محصول ارزیابی شده و در نهایت با پرتوتایپ های هندسی Attribute Prototype -APصحه گذاری شده و گزارش به مشتری ارائه می‌گردد. بعد از تایید مشتری مستندات طراحی شامل نقشه های دوبعدی و سطوح سه بعدی با ارزشگذاری Release F قابلیت انتشار برای مشتری را خواهد داشت.
 • Detail Designطراحی جزئیات محصول

  این سرویس شامل تدوین فلوچارت و نقشه راه طراحی پروژه محصول جدید و تبدیل پارامترهای اصلی مشخصات محصول به کدهای طراحی و اجرای آن در قالب DFX که الزامات مونتاژپذیری، تولید انبوه-قابلیت اطمینان، تعمیرپذیری، در دسترس بود مواد و فرآیند، الزامات جئومتری و تلورانس‌گذاری و تنظیم محصول با الزامات منطقه ای و جهانی می‌باشد که با کمک نرم‌افزار های تخصصی و سخت‌افزارهای خاص اجرای طراحی و شبیه سازی و در نهایت تدوین الزامات صحه گذاری و پذیرش طراحی در سطح محصول و فرآیند میباشد . این سرفصل با ساخت نمونه‌های عملکردی Evaluation Prototye - EPو صحه گذاری آن و انتشار T Releaseبرای شروع فاز صنعتی سازی خاتمه میابد.
 • Process Designطراحی فرآیند و صنعتی‌سازی

  این خدمات شامل فعالیت های مدیریت طراحی و ساخت قالب و صحه گذاری و تحویل گیری میباشد .همچنین تدوین BOP-طراحی لی آوت خطوط تولید برای نصب ماشین الات ودر خطوط تولید جدید و تجهیز خطوط و تولید محصول به روش صنعتی میباشد .این قطعات به عنوان Verification Prototype - VP برای مشتری ارائه میگردد.که پس از صحه گذاریVP مستندات ارزش V Release را خواهد داشت.